Atribuțiile unui Executiv

0
280

Conform Legii 37/2000, Guvernul are următoarele atribuții principale:

 1. Asigură executarea, de către administrația publică, a legilor și a celorlalte dispoziții normative date în aplicarea acestora;
 2. Conduce și controlează activitatea ministerelor și a celorlalte organe centrale și locale ale administrației de sta
 3. Elaborează proiecte de legi și le supune spre adoptare parlamentului; dezbate propunerile legislative care privesc activitatea executivă primite din partea parlamentului;
 4. Elaborează proiectul bugetului de stat, precum și contul general de închidere a exercițiului bugetar, și le supune spre adoptare parlamentului; în elaborarea și executarea bugetului, nici o cheltuială bugetară nu va putea fi aprobată fără precizarea sursei de finanțare;
 5. Aprobă programele de dezvoltare economică a țării, pe ramuri și domenii de activitate, și le supune spre adoptare parlamentului; aprobă balanța comercială și de plăți externe, precum și planurile de încasări și plăți în numerar;
 6. Aprobă programele pentru modernizarea capacităților de producție ce se realizează prin subvenții de stat;
 7. Stabilește măsuri pentru introducerea și dezvoltarea mecanismelor economiei de piață, în condițiile prevăzute de lege;
 8. Asigură reorganizarea activității economice, potrivit cerințelor economiei de piață, precum și adoptarea măsurilor de privatizare a unor activități, în condițiile prevăzute de lege;
 9. Aprobă regimul prețurilor și tarifelor la produsele, lucrările și serviciile pentru care prețul sau tariful se stabilește, potrivit legii, de către guvern, precum și, pînă la liberalizarea creditelor și dobînzilor, regimul acestora;
 10. Elaborează sistemul de impozite și taxe cuvenite bugetului centralizat al statului și le supune spre adoptare parlamentului;
 11. Stabilește programe de protecție a mediului înconjurător și asigurare a echilibrului ecologic și le supune, spre adoptare, parlamentului pe cele de interes național; stabilește programe de construire de locuințe din fondurile de stat, de creștere a calității vieții și în alte domenii, în limitele alocațiilor bugetare aprobate în acest scop;
 12. Asigură realizarea politicii sale sociale cu privire la utilizarea forței de muncă, la salarii, pensii, acordare de ajutoare materiale și alte drepturi bănești, precum și adaptarea acestora la specificul unor ramuri și domenii de activitate;
 13. Asigură, prin luarea și aplicarea măsurilor necesare, apărarea ordinii de drept și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenești, în condițiile prevăzute de lege;
 14. Aduce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru organizarea generală a forțelor armate, înzestrarea acestora și fixarea contingentelor anuale de cetățeni care urmează să fie chemați la îndeplinirea serviciului militar;
 15. Stabilește măsurile de aplicare a reglementărilor legale privind apărarea secretului de sta
 16. Ia măsuri cu privire la negocierea de tratate, acorduri și convenții internaționale care angajează statul român și le înaintează, potrivit legii, Președintelui României; aprobă acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numai din împuternicirea primului-ministru;
 17. Organizează desfășurarea, în bune condiții, a alegerilor pentru Președintele României, parlament și organele locale;
 18. Aprobă, potrivit legii, amplasarea obiectivelor de investiții și scoaterea terenurilor din producția agricolă ori din fondul forestier, precum și defrișarea unor suprafețe împădurite, în vederea realizării de obiective de investiții;

De asemenea, prim-ministrul numește și eliberează din funcție:

 • secretarul general al guvernului;
 • personalul din compartimentele prevăzute la art. 9 lit. b) și c);
 • conducătorii organelor din subordinea guvernului menționați la art. 12;
 • secretarii de stat care nu sunt membri ai guvernului, precum și subsecretarii de stat;
 • persoanele îndeplinind alte funcții, în cazurile prevăzute de lege.

Miniștrii de stat coordonează, sub conducerea primului-ministru, realizarea politicii guvernamentale într-o ramură sau domeniu de activitate și de asemenea. asigură aplicarea, în condițiile legii, a politicii guvernului în ramura sau domeniul de activitate al ministerului ori organului central pe care-l conduc și răspund de activitatea acestora în fața guvernului.

Secretarii de stat, membri ai guvernului, conduc activitatea departamentelor/ instituțiilor ce le-au fost încredințate, în cadrul ministerelor în care acestea funcționează, și răspund de activitatea lor în fața guvernului și a ministrului față de care sunt subordonați.

Guvernul este a treia putere în Stat – puterea executivă.

Sursă foto: gov.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.