Când începe programul Casa Verde Fotovoltaice în 2023? Lista documentelor necesare și condiții de finanțare

0
57

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat la finalul săptămânii trecute ghidul de finanțare pentru programul “Casa Verde Fotovoltaice”, ediția din acest an, celebrul program prin care statul finanțează cu maximum 20.000 de lei persoanele fizice care își montează un sistem de cel puțin 3 kW.

Validarea instalatorilor

Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului

(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) este operator economic cu personalitate juridică română;

b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalații electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;

c) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“;

d) nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate şi nici pentru orice altă situație similară;

e) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;

h) deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;

i) a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice;

j) are personal angajat în funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric (cod COR 2151);

k)se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

m) se angajează că va analiza conformitatea documentelor și eligibilitatea solicitanților înscriși, respectând procedura definită la art. 7 lit. s);

n) se angajează că va achita suma stabilită conform valorilor prevăzute la art. 14 alin. (10), astfel cum a declarat în cererea de validare, reprezentând garanție, ulterior perfectării contractului de participare.

(2) În vederea participării în cadrul programului și încheierea contractului de participare, instalatorii vor îndeplini procedurile aplicabile în prezentul ghid de finanțare. Nu fac excepție instalatorii validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării:

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;

d) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință;

f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;

g) nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;

h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care:

  1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;
  2. a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;
  3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare.

(2) Beneficiază de finanţare solicitantul parohie care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

b) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat.

c) se obligă să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autorităţile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanţate

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării

(1) Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicația informatică sunt:

a) cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;

b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

g) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

h) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

(2) Documentele pe care le depune/transmite solicitantul parohie la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:

a) cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

b) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

c) împuternicire, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât reprezentantul legal al solicitantului;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

g) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

h) documentul care atestă aprobarea proiectului și a cofinanțării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.