Solicitare de transmitere propuneri de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru modernizare

0
176
RECLAMĂnormedia.ro

În contextul legislativ european privind combaterea schimbărilor climatice și tranziția energetică se are în vedere creșterea nivelului de ambiție pentru reducerea emisiilor, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, a măsurilor de eficiență energetică și a nivelului de interconectivitate a rețelelor electrice. Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC), care reprezintă angajamentul României la efortul comun de îndeplinire a obiectivelor europene din domeniul energiei și climei stabilite pentru anul 2030, constituie o obligație a fiecărui stat membru, conform Regulamentului privind Guvernanța Uniunii Energetice, prin care acestea își elaborează strategii de politici energie-climă pe 10 ani, începând cu perioada 2021-2030.

După cum este cunoscut, prin Directiva (UE) 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu si a Deciziei (UE) 2015/2014, s-a introdus un instrument de finanțare nou, prevăzut la art. 10d, Fondul pentru modernizare, prin care sunt susținute investițiile cu emisii scăzute de carbon în sectoarele energetice din zece State membre ale UE cu venituri sub media europeană, printre care și România. Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 09.07.2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre, care poate fi accesat         la         următorul                               link:                https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&qid=1595331584255&from=EN  sunt stabilite cerințele privind prezentarea propunerilor de investiții de către statele beneficiare, evaluarea investițiilor prioritare și a investițiilor neprioritare, gestionarea, efectuarea vărsămintelor și plata resurselor din Fondul pentru modernizare precum și componența și funcționarea Comitetului pentru investiții.

Investițiile propuse de Statele Membre sunt considerate ca fiind eligibile pentru finanțare din Fondul pentru modernizare cu până la 100% din cheltuielile eligibile, dacă Banca Europeană pentru Investiții (BEI) decide că acestea sunt proiecte prioritare, conform art.10d alin. (2) din Directiva (UE)2018/410, respectiv investiții în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice (cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi), stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre. În cazul în care o investiție în modernizarea sistemelor energetice, care este propusă să fie finanțată din Fondul pentru modernizare, nu se încadrează în domeniile prevăzute la art. 10d alin. (2), dar investiția respectivă respectă cerințele prevăzute la art. 10d alin.(1),   și este conformă cu obiectivele Directivei (UE) 2018/410 precum și cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung exprimate în Acordul de la Paris, Comitetul pentru investiții emite o recomandare privind finanțarea propunerii de investiții cu până la 70% din cheltuielile eligibile. De asemenea, atât pentru investițiile prioritare cât si pentru investițiile neprioritare, BEI/Comitetul pentru investiții va analiza dacă propunerea de investiții îndeplinește oricare din cerințele prevăzute la art. 6 alin. (7) lit. c) sau art. 7, alin. (7) lit. e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001, care fac referire la evaluarea proiectului din punct de vedere al ajutorului de stat.

Potrivit art.3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, fiecare Stat Membru beneficiar trebuie să pună la dispoziția BEI și a Comitetului pentru investiții o prezentare generală a investițiilor pentru care intenționează să prezinte propuneri de investiții în următorii 2 ani calendaristici. În acest sens, în vederea întocmirii unei liste indicative de proiecte, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri solicită celor interesați transmiterea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru modernizare, potrivit anexei 1 la prezentul anunț până la data de 16 octombrie 2020, ora 23.59, la adresa de email: proiecte10d_oct2020@energie.gov.ro

Includerea unui proiect în lista proiectelor de investiții care va fi transmisă către BEI si Comitetul pentru investiții nu implică asigurarea finanțării acestui proiect din Fondul pentru modernizare. Selecția proiectelor pentru finanțare din Fondul pentru modernizare se va realiza în urma unor procese de selecție care se vor derula după aprobarea cadrului legislativ de implementare a Fondului pentru modernizare (perioada 2021-2030).

Condiții minimale aplicabile inițiatorului proiectului

  1. Se încadrează ca eligibil orice operator economic (întreprindere mica, mijlocie sau mare) definit conform legislaţiei naționale în vigoare, care își desfășoară activitatea în România sau Unitate Administrativ Teritorială (UAT).
  2. Inițiatorul nu se afla in procedură de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii, în conformitate cu prevederile Codului Civil, în forma actualizată, și ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Inițiatorul proiectului are calitatea de proprietar/concesionar/utilizator al terenului pe care se vor amplasa investițiile și are dreptul de construcție asupra acestuia, după caz, sau a întreprins demersurile necesare în acest sens (se vor preciza acțiunile demarate cu menționarea datei estimate de îndeplinire a calității de proprietar/concesionar/utilizator al terenului);
  4. Inițiatorul proiectului poate asigura o contribuţie proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului, poate asigura cheltuielile neeligibile ale proiectului și a identificat sursele de finanțare pentru asigurarea contribuției.
 1. Pentru cerința de la punctul I, a. se va preciza denumirea inițiatorului proiectului, încadrarea ca întreprindere mică, mijlocie sau mare / UAT, reprezentantul legal al acestuia și informații privind obiectul de activitate. Nu sunt luate în considerare microîntreprinderile, sucursalele, agenţiile, reprezentanţele societăţilor sau alte unităţi fără personalitate juridică;
 2. Pentru condițiile de la punctul I, literele b – c, inițiatorul proiectului poate răspunde cu DA sau NU și poate detalia anumite aspecte pe care le consideră relevante/lămuritoare;
 1. Pentru punctul I, d, inițiatorul proiectului va furniza informațiile pe care le consideră necesare /relevante asupra celor solicitate.

Notă:

 1. În cazul în care inițiatorul proiectului nu îndeplinește una din condițiile minimale menționate mai sus (a., b., c., d.), MEEMA nu va lua în considerare proiectul la elaborarea primei liste indicative de proiecte, dar inițiatorul proiectului poate participa la următoarele selecții de proiecte care se vor derula în conformitate cu cadrul legal care va fi
 2. Inițiatorul proiectului va avea în vedere ca, la momentul depunerii solicitării de finanțare să îndeplinească obligațiile privind plata taxelor şi altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, respectiv a taxelor și contribuțiilor la bugetele componente ale bugetului general consolidat, unde este cazul, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
 3. Informații privind proiectul
  1. Denumirea proiectului, localizarea, valoarea estimată a investiției (cu TVA și fără TVA) și prezentarea generală a acestuia;
  2. Existența studiului de fezabilitate, data întocmirii acestuia și ultima actualizare a indicatorilor tehnico-economici, după caz;
  3. Încadrarea proiectului în prevederile art. 10d alin. (2) – proiecte prioritare sau în prevederile art. 10 alin. (6) paragraful 2 – proiecte neprioritare din Directiva 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 și demonstrarea încadrării în prevederile acestor articole;
  4. O estimare a valorii adăugate a investiției pe perioada de viață a proiectului din punct de vedere al eficienței energetice și al modernizării sistemului energetic, inclusiv informațiile solicitate în Anexa II din Regulament, 2.5., realizată în baza indicatorilor rezultați din Studiul de fezabilitate (SF);
  5. Estimarea finanțării din Fondul pentru modernizare;
  6. Avizele, autorizațiile si certificatele necesare conform SF și stadiul obținerii acestora, după caz;
  7. Data estimată pentru demararea investiției și perioada de realizarea a

 Notă:

 1. Informațiile vor fi prezentate în format PDF, în maximum 15 pagini, cu respectarea structurii de la I și II, însoțite de o adresă semnată de reprezentantul legal;
 2. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri își rezervă dreptul de a solicita orice document care poate confirma datele și informațiile transmise de inițiatorul.

 

RECLAMĂnormedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here